Disclaimer

 

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze webwinkel mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAWI Glasdesignshop.

Deze webwinkel is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De op deze website aangeboden informatie worden door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt.

Aan de op deze website aangeboden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van JAWI Glasdesignshop komen.